Uw toegang tot en gebruik van www.charlineadriaens.be is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de Website bezoeken of gebruiken.

Door de toegang tot of het gebruik van www.charlineadriaens.be verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, ga dan niet verder met het gebruik van www.charlineadriaens.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Charline Adriaens aan u over. Tenzij anders vermeld, zijn www.charlineadriaens.be en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die op deze Site zijn gepubliceerd en de materialen die op www.charlineadriaens.be worden gebruikt, met inbegrip van alle teksten, afbeeldingen en logo's, eigendom van Charline Adriaens.

Beperking van aansprakelijkheid

Charline Adriaens zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, inkomsten, goodwill, gebruik van inhoud, gevolgen voor het bedrijfsleven, etc.), ongeacht de oorzaak. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs indien www.charlineadriaens.be uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beheerst door het recht van de stad/provincie, land.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid te allen tijde te wijzigen, met ingang van het moment dat een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Charline Adriaens wordt geplaatst. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u met deze wijzigingen instemt.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en gaat akkoord met alle voorwaarden en bepalingen ervan. Door gebruik te maken van Charline Adriaens stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om Charline Adriaens te gebruiken of er toegang toe te krijgen.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u www.charlineadriaens.be gebruikt.